برگزاری دوره تسهیلگری

دوره تسهیلگری با همکاری SGP و حضور اعضای فعال شبکه همیاران ژئوپارک جهانی قشم در موزه ژئوپارک جهانی قشم برگزار گردید.
خردادماه 1401


Qeshm Geopark - ALl rights reserved | Designed & developed by Hezare media