انتشار مقاله ژئوپارک جهانی قشم در مجله جدید شبکه جهانی ژئوپارک ها "ژئوپارک ها در مسیر سبز"

انتشار مقاله ژئوپارک جهانی قشم در مجله جدید شبکه جهانی ژئوپارک ها "ژئوپارک ها در مسیر سبز"
محافظت از ژئوسایت جنگل حرا، کاهش گرمایش جهانی از طریق برنامه ژئوپارک قشم.
نویسنده مقاله: دکتر عبدالواحد بهپوری، رییس اداره توسعه زمین گردشگری ژئوپارک جهانی قشم


ژئوپارک قشم - کلیه حقوق محفوظ است | طراحی و اجرا رسانه هزاره