ژئوپارک جهانی یونسکو

ژئوپارک جهانی یونسکو

ژئوپارک های جهانی یونسکو مناطق جغرافیایی منفرد و یکپارچه ای هستند که در آنها سایت ها و چشم اندازها از ارزش های زمین شناسی بین المللی با یک مفهوم جامع از حفاظت، آموزش و توسعه پایدار، مدیریت می شوند. ژئوپارک جهانی یونسکو، از میراث زمین شناختی منطقه در پیوند با تمام جنبه های میراث طبیعی و فرهنگی استفاده می نماید تا آگاهی و درک از مسائل کلیدی پیش روی جامعه مانند استفاده پایدار از منابع زمین، کاهش اثرات تغییرات اقلیمی و مخاطرات طبیعی را ترویج دهد. با افزایش سطح آگاهی در زمینه اهمیت میراث زمین شناختی منطقه در تاریخ و جامعه امروزی، ژئوپارک های جهانی یونسکو به مردم محلی احساس غرور و افتخار نسبت به سرزمین خود و تقویت هویت منطقه را می دهند. ایجاد شرکت های نوآورانه محلی، مشاغل جدید و دوره های آموزش با کیفیت به عنوان منابع جدید درآمدزایی از طریق ژئوتوریسم، در عین حالی که منابع زمین شناسی منطقه نیز حفاظت می شود.

ژئوپارک قشم - کلیه حقوق محفوظ است | طراحی و اجرا رسانه هزاره