ساختار مدیریت

سجاد اشگرف

مدیر ژئوپارک جهانی قشم

عبدالواحد بهپوری

رییس اداره توسعه زمین گردشگری

علیرضا امری کاظمی

هماهنگ کننده علمی

میر شمس الدین پیراسته فرد

کارشناس مسئول برنامه ریزی و توسعه

فرید محمودی

کارشناس مسئول میراث زمین شناختی

فوزیه کوویی قشمی

کارشناس آموزش و توانمندسازی

فاطمه رحیمی

کارشناس جامعه محلی و امور همیاران

ستاره صالحی قشمی

کارشناس زیرساخت ها و توسعه ژئوسایت ها

فهیمه ایمانی

کارشناس تبلیغات، بازاریابی و آمار

نجم الدین روانان

کارشناس امور مطالعات و پژوهش

ژیما معصومی

کارشناس نگهداری و بهره برداری

Field Members

فاضل کلاهی

ژئوگارد گنبد نمکی و غار نمکدان

اسماعیل کلاهی

ژئوگارد گنبد نمکی و غار نمکدان

عیسی مرادی

ژئوگارد گنبد نمکی و غار نمکدان

محمد صلغی

ژئوگارد گنبد نمکی و غار نمکدان

خالد خسروی نیا

ژئوگارد گنبد نمکی و غار نمکدان

محمد رحیمی

ژئوگارد تنگه چاهکوه

عبدالرئوف نگهبان

ژئوگارد تنگه چاهکوه

امین ابراهیمی

ژئوگارد تنگه چاهکوه

قاسم دریایی

ژئوگارد تنگه چاهکوه

عبدالفتاح دریایی

ژئوگارد تنگه چاهکوه

اسماعیل امینی

ژئوگارد دره تندیس ها

محمد ایرانی

ژئوگارد دره تندیس ها

یوسف مقبلی

ژئوگارد دره تندیس ها

عایشه سفاری

کارشناس ژئوسایت دره ستاره ها

خدیجه کامکاریان

پرسنل ژئوسایت دره ستاره ها

عرفان مظفری

ژئوگارد دره ستاره ها

داوود کامکاریان

ژئوگارد دره ستاره ها

فردین پرست

پرسنل ژئوپارک

حسین حاجی پور

ژئوگارد مرکز آموزشی تماشاگه حرا ژئوپارک

علی رنجبر

ژئوگارد موزه ژئوپارک جهانی قشم

حسین سرودی

ژئوگارد ژئوپارک جهانی قشم

طاهره مرداسنگی

پرسنل مرکز آموزشی ژئوپارک غرب جزیره

سلیمان کنده گوری

ژئوگارد بصیرا

ژئوپارک قشم - کلیه حقوق محفوظ است | طراحی و اجرا رسانه هزاره