ساختار مدیریت

علیرضا امری کاظمی

مدیر ژئوپارک جهانی قشم

Field Members

سجاد اشگرف

رییس اداره توسعه زمین گردشگری

میر شمس الدین پیراسته فرد

کارشناس مسئول برنامه ریزی و توسعه

فرید محمودی

کارشناس مسئول میراث زمین شناختی

فوزیه کوویی قشمی

کارشناس آموزش و توانمندسازی

فاطمه رحیمی

کارشناس جامعه محلی و امور همیاران

ستاره صالحی قشمی

کارشناس زیرساخت ها و توسعه ژئوسایت ها

فهیمه ایمانی

کارشناس تبلیغات، بازاریابی و آمار

ژئوپارک قشم - کلیه حقوق محفوظ است | طراحی و اجرا رسانه هزاره